Year   Month   Week   Day   Today
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
 
 
 
 
03
 
04
 
 
 
 
 
 
10
 
11
 
 
 
 
 
 
17
 
18
 
 
 
 
 
 
11:05 A - 11:06 A
24
 
25
 
 
 
 
 
 
10:44 A - 10:45 A
July 01
 
02
 
 
User
 
Pass
  
    
Login เพื่อจัดการ ห้องประชุม
  ตารางรวมกิจกรรม
  ดูตามเรื่องที่ประชุม
* เตรียมสถานที่
  สรุปการใช้ห้อง
 
     
 
 
  หากต้องการดู เรื่องการประชุม รายละเอียด หรือลงทะเบียน ให้คลิ๊ก ที่ห้องประชุมตามวันที่ต้องการ  
 
     
 
Copy Right 2012 @ พัฒนาระบบโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข